MEDICOR PLUS Kardiolodzy sp. z o. o.

MEDICOR PLUS Kardiolodzy sp. z o. o.

Oferta usług


- Diagnostyka kardiologiczna - Konsultacje specjalistów - Badania ECHO - Próby wysiłkowe - Holter EKG - Holter ciśnieniowy (ABP) - Kontrola urządzeń wszczepialnych: stymulatory (PM) kardiowertery (ICD) układy resynchronizujące (CRT) - Opinie lekarza sądowego Konsultacji medycznych udzielają: lek.med. J. Kopaczewski specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych lek.med. M. Wujkowski specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych dr n.med. E. Makowiecka specjalista kardiolog dziecięcy, specjalista pediatra lek.med. A. Zembik specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych dr n.med. K. Wrzesiński specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych lek.med. P. Dykczyński specjalista urolog FEBU lek.med. L. Dura specjalista chorób wewnętrznych lek.med. S. Kwiatkowski specjalista chorób wewnętrznych lek.med. C. Lewandowski kardiolog w trakcie specjalizacji lek.med. J. Kwiatkowski internista w trakcie specjalizacji

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MEDICOR PLUS Kardiolodzy sp. z o. o. ul. Warszawska 2/4 lok.6 Włocławek 87-800, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763878; REGON 382106975, NIP 8883138651

2. Inspektorem ochrony danych Pana/i jest powołany inspektor danych osobowych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie w którym został wyznaczony.

    Kontakt: medicor-plus@wp.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta.

4. Podanie przez Pana/panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz 417 z późn.zm) do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie następujących danych:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, 
w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

6. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość przyjęcia Pani/Pana przez MEDICOR PLUS Kardiolodzy sp. z o. o. celem świadczenia usług medycznych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz praw ich sprostowania.

8. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym zgodnie z art.26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzecznika praw Pacjenta -podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również min. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona organom władzy sądowniczej, prokuraturze i Zakładom Ubezpieczeń Zdrowotnych.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania.

10. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.

Dane adresowe


Adres: Warszawska 2/4 lok.687-800 Włocławek

Tel: +48 600 237 918

NIP: 888-313-86-51

Korespondencja


MEDICOR PLUS Kardiolodzy sp. z o. o.

Adres: Warszawska 2/4 lok.6

87-800 Włocławek

Telefon: 54 232 67 96

Lokalizacja


Rejestracja wizyt


 _  _   ___   _____  __  __ 
| || | ||  / _ \\  / ___|| \ \\/ // 
| || | || | / \ || | // __   \ ` // 
| \\_/ || | \_/ || | \\_\ ||  | ||  
 \____//  \___//  \____//   |_||  
 `---`   `---`   `---`   `-`'